Terug

✨ 20% korting op veel assortiment! Nog 24 uur geldig

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Een schriftelijk exemplaar van deze voorwaarden zal op verzoek worden toegezonden.

 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien en voor zover dat schriftelijk door  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) is aanvaard.

 

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) zijn vrijblijvend en  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) behoudt zich uitdrukkelijk het recht om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De bij de producten vermelde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. Eventuele verzend- en/of betalingskosten en eventuele belastingen of andere heffingen zullen afzonderlijk worden vermeld.

 

3.2 Facturen dienen betaald te worden binnen 8 dagen na factuurdatum. De betaling kan worden uitgevoerd door het bedrag over te maken op rekening NL33RABO0149128037 t.n.v. Imprezz. Als factuur wordt beschouwd de e-mail die de afnemer na het verzenden van de bestelling per omgaande retour krijgt. 

 

3.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend.

 

3.6 Indien de klant ook na het versturen van een betalingsherinnering door  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV), niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde termijn heeft betaald, is  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) bevoegd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) moet maken ter inning van het door de klant aan haar verschuldigde, aan de klant in rekening te brengen. De incassokosten bedragen € 100,00 voor een eerste incassopoging, hierbij komt het verschuldigde bedrag aan goedkopenagelgroothandel.nl 

 

3.7 Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

Artikel 4. Levering

4.1 Bij bestelling & betaling voor 12.00 uur 's middags, zal uw bestelling diezelfde dag* nog worden verzonden.  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden.* Mits voorradig.

 

4.2 Betaling van bestellingen welke vooraf door de afnemer worden overgemaakt, zullen na ontvangst van het totaalbedrag aan afnemer worden verzonden. www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) zal er naar streven de opgegeven levertijden zo nauwkeurig mogelijk aan te houden, waarbij als uitgangspunt geldt dat de bestelde goederen, mits voorradig, uiterlijk binnen 3 werkdagen na betaaldatum geleverd worden.

 

4.3 Verzendkosten zijn te vinden in onze rubriek: Verzendkosten op de website. 

 

4.4 www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) is in geen geval aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of vermissing van uw bestelling na overdracht aan het verzendbedrijf.

 

Artikel 5. Risico- en eigendomsovergang

 

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

 

5.2 De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren.

 

5.3  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) is gerechtigd om, indien de klant in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde nog bij de klant aanwezige producten terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen. Voor zover nodig machtigt de klant  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) onherroepelijk tot uitoefening van dit terugnemingsrecht.

 

5.4 In geval en voor zover  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) gebruik heeft gemaakt van haar recht tot terugneming als bedoeld in artikel 5.3 wordt de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of voor een evenredig deel ontbonden, onverminderd het recht van  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) op vergoeding van schade en kosten. De klant zal in dat geval worden gecrediteerd voor de koopprijs verminderd met de door  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) geleden schade (waaronder waardevermindering) en gemaakte kosten.

 

5.5 De klant is verplicht desgevraagd aan  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) mee te delen waar de producten zich bevinden en aan wie deze eventueel zijn verkocht.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Alle door  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) gebruikte product- en merknamen, logo’s en afbeeldingen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

 

6.2 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

6.3  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van schending van enig (ongeschreven) recht van intellectueel en/of industrieel eigendom, licenties of andere rechten van derden.

 

 

Artikel 7. Ontbinding

7.1 Geplaatste en betaalde bestellingen kunnen niet worden ontbonden maar wel worden geretourneerd. De kosten hiervoor zijn voor rekening en het risico van de klant. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product ongebruikt is, de verpakking van het product onbeschadigd is en het (eventuele) cellofaan van de verpakking niet is verbroken.

Vloeistoffen uitgezonderd.

7.2 In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 7.1 zal de klant worden gecrediteerd voor de koopprijs verminderd met de (eventuele) verzendkosten. Reeds gedane betalingen zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) aan de klant worden gerestitueerd, echter zonder vergoeding van rente.

 

Artikel 8. Reclames en garantie

8.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.

Vloeistoffen: waaronder liquid & (gel)nagellakken worden in geen geval retour genomen!!!

 

8.2 Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien: a. de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV); b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten; c.  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) niet terstond door de klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen; d. de klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

 

8.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op herlevering zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

8.4 Wij verkopen B2B: dit houdt in dat onze voorwaarden afwijkend zijn van het consumentenrecht. Wij geven daarom garantie op onze electrische apparaten van 3 maanden na datum van ontvangst van u electrische product. 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV), dan wel tussen  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV), is  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV).

 

Artikel 11. Persoonsgegevens

11.1 Door de klant ingevoerde persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV). De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant, tenzij de klant uitdrukkelijk toestemming heeft verleend de gegevens ook voor andere doeleinden te gebruiken alleen binnen het bedrijf van Studio NGLS. Gegevens van de klant zullen nimmer aan derden worden verstrekt.

11.2 Creditcardgegevens van de klant, waaronder begrepen kaartnummer en vervaldatum, worden door  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) in geen enkel bestand opgeslagen.

 

Artikel 12. Diversen

12.1 Indien de klant aan  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) opgave doet van een adres, is  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 Wanneer door  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) deze voorwaarden soepel toepast.

12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door  www.goedkopenagelgroothandel.nl (Powered by IMPREZZ BV) vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14. AFTERPAY

pastedGraphic.png

 

 

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    www.goedkopenagelgroothandel.nl 10 / 10 - 47 Reviews @ Google
    Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »